• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Opravné zkoušky za školní rok 2019-2020

Sděluji tímto, že opravné zkoušky za školní rok 2019-2020 se konají  26. 8. 2018 od 9.00 hod.

Informace bude předána taktéž i třídními učiteli.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Úprava cen

Vážení strávníci, z důvodů stále rostoucích cen potravin a energie jsme přistoupili od 1.7.2020 ke zdražení přesnídávek, obědů a svačin. Děkujeme za pochopení.

Jana Růžičková vedoucí ŠJ

                     Přesnídávka           Oběd            Svačina

MŠ 3- 6 let          11,-                   22,-                11,-

MŠ 7 let              11,-                   24,-                11,-

ZŠ 7- 10 let                                  27,-

ZŠ 11 – 14 let                               29,-

ZŠ 15 a více let                            30,-

Zaměstnanci                                35,-

Veřejnost                                     70,-

Ukončení školního roku 2019/2020

Oznamuji, že na dny 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 jsem vyhlásil pro žáky ZŠ a MŠ Radvanice volný den dle §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Školní rok bude ukončen v pátek 26. června 2020. 

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

 

Výuka na II. stupni ZŠ

Informace k výuce na II. stupni ZŠ obdrží každý žák a rodič od třídního učitele (na EduPage).

V případě nejasností pište na e-mail třídního učitele (jméno.příjmení@zsradvanice.cz), popřípadě volejte na tel.: 603 838 900.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Hodnocení za II. poletí školního roku 2019/2020

Informace ředitele školy k závěrečnému způsobu hodnocení výsledků vzdělávání ve II. pololetí školního roku 2019/2020

V souladu s § 4 Vyhlášky MŠMT 211/2020 Sb. informuji žáky ZŠ a MŠ Radvanice a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019–2020.

Budeme vycházet zejména z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněna osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Podpůrně bude použito také podkladů získaných při vzdělávání na dálku (zohledníme snahu, samostudium, odevzdávání úkolů apod.), případně také hodnocení daného žáka v I. pololetí.

Podpůrně bude použito také podkladů získaných při vzdělávání ve škole po obnovení jejího provozu (na konci druhého pololetí).

Výše uvedené hodnocení bude použito u závěrečné klasifikace žáků ve všech povinných a volitelných předmětech.

Pokud nebude možné žáka hodnotit za druhé pololetí ani za použití speciálních pravidel uvedených ve Vyhlášce, bude stanoven náhradní termín hodnocení, které se uskuteční do konce září.

Upřednostňujeme hodnocení známkami.

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku.

Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

Pokud bude žák i při využití všech výše uvedených postupů hodnocen z některého předmětu na vysvědčení na konci druhého pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla dle § 52 a 53 o opravných zkouškách a případném opakování ročníku.

Závažné důsledky z celkového hodnocení „neprospěl“ může pocítit především žák 9. ročníku, který by nezískal stupeň základního vzdělání.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Důležitá informace pro žáky I. stupně ZŠ

Dne 25. 5. 2020 se opět uskuteční vzdělávání pro žáky I. stupně ZŠ. Žáci budou do školy vpuštěni v 7.15 hod (ranní a odpolední družina s paní Burdychovou NENÍ a pro letošní rok již nebude).

Při vstupu do školy se budou žáci řídit pokyny zaměstnanců školy. Pro každou skupinu žáků je na škole určen samostatný vchod - budou 4 vchody s informační tabulkou pro 4 skupiny - 1.+ 5., 2. ,3. a 4. třída). 

Žákům při vstupu bude poskytnuta bezoplachová dezinfekce a následně změřena teplota. Žáci se zvýšenou teplotou budou přemístěni do karantény, kde bude provedeno další měření teploty. Pokud bude i nadále teplota zvýšená, budou rodiče informováni o této skutečnosti a požádáni, aby si své dítě ihned převzali. Ředitel školy zároveň bude informovat Krajskou hygienickou stanici se sídlem v Trutnově.

V pondělí 25. 5. 2020 do školy nebude vpuštěn žák, který nebude mít s sebou vyplněné "Čestné prohlášení" - viz náš web!!!!!!!!!

Žák, který se v pondělí 25. 5. 2020 nedostaví do školy nebo kdykoliv poté třikrát za sebou nepřijde do školy, se nebude moci nadále ve škole vzdělávat!

Žáci budou vzděláváni v blocích, přestávky budou probíhat v různých časových intervalech tak, aby se žáci na chodbě nepotkávali. Po každé přestávce proběhne dezinfekce společných prostor.

Po výuce budou VŠICHNI žáci odvedeni do jídelny (vše bude probíhat postupně tak, aby se opět skupiny nepotkaly). Výuka pro VŠECHNY žáky končí ve 12 hod. Žáci, kteří zůstávají po obědě ve škole, se zúčastní odpolední "družiny" - jednotlivé skupiny bude dohlídávat pedagogický personál školy. Škola se uzavírá v 16.00 hodin.

Případné dotazy pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo volejte na tel.: 603 838 900.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

č. j.: 7/2020

Datum: 18. 5. 2020

ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021.

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres Trutnov jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres Trutnov, od školního roku 2020/2021 pro děti s těmito evidenčními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Číst dál...

Realizujeme projekty podpořené EU

EU modernizace MM

EU sablony III

EU plakat maly 2018

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů